Miklósi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet
az önkormányzat tulajdonát képező 8669 Miklósi, Rózsadomb u. 12. szám alatti
szociális bérlakás bérbevételére

Pályázatot nyújthatnak be:

− Első lakáshoz jutó 45. életévét be nem töltött házaspárok vagy élettársi kapcsolatban élők.
− Akik az öregségi nyugdíj legkisebb összegének (28.500,- Ft) ötvenszeresét meghaladó értékű, beköltözhető akóingatlannal vagy üdülő tulajdonnal nem rendelkeznek.

− Akik Miklósi községben állandó bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, vagy a pályázat elnyerése esetén a pályázó és vele költöző családtagok vállalják, hogy a faluba állandó lakosként bejelentkeznek. (Lakóhely létesítése: lakásbérleti szerződés aláírását követő 30 napon belül. Igazolás bemutatása a polgármesternek: haladéktalanul.)

− Akik vállalják az önkormányzat helyi rendeletében, a szociális bérlakásra megállapított lakbér megfizetését.

− A pályázó és a vele együtt költöző családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének) négyszeresét.

− Akiknek Miklósi Község Önkormányzata felé nem áll fenn semminemű tartozása (adó, bérleti díj).

Előnyt jelent:

Ha a pályázó vállalja, hogy sikeres pályázat esetén lakás-előtakarékossági számlát nyit és az erre vonatkozó igazolást a polgármesternek bemutatja.

A lakásbérlet határozott időre – három évre – szól.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 14. 12.00 óra
A pályázatot az erre a célra rendszeresített pályázati adatlapon, az előírt mellékletekkel együtt, Miklósi Község Polgármesterének címezve, személyesen kell benyújtani Kristóf Györgyi
polgármesternél. (8669 Miklósi, Rákóczi u. 3.; H-Cs: 8.00-16.00; P: 8.00-12.00) Hiánypótlási lehetőség nincs. A hiányosan vagy határidőn túl benyújtott pályázatokat a képviselő-testület érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
A képviselő-testület fenntartja magának a jogot arra, hogy egyik pályázatot sem fogadja el és a pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítja, majd a bérbevételre új pályázatot ír ki.
A pályázatokat a képviselő-testület a benyújtási határidő lejártát követő soron következő rendes ülésén bírálja el.


Bővebb információ: Kristóf Györgyi polgármester 06/20/800 86 06

A pályázati felhívás megtekinthető az önkormányzat honlapján: www.miklosi.hu


Miklósi, 2015. július 27.                                                                                                                                                                             Kristóf Györgyi  polgármester

A pályázati feltételek, és a beadáshoz szükséges dokumentumok  letölthetők a  PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Szociális bérlakás, Rózsadomb 12. linkre kattintva.